Skip to main content
West-Vlaamse lobbydossiers

Onze speerpunten voor de regio Oostende

Aan het begin van het jaar maakte Voka West-Vlaanderen haar prioriteiten bekend voor de regio Oostende. 

1)    Blijven inzetten op de uitdagingen van de Oostendse arbeidsmarkt 

De regio Oostende kent een positieve evolutie op het vlak van werkloosheids- en werkzaamheidsgraad, maar de stad Oostende kent een aantal specifieke uitdagingen. Er is namelijk een relatief groot aantal inwoners met niet-Europese achtergrond en een moeilijk socio-economisch profiel. Onder andere hierdoor kent de stad de hoogste werkloosheid van de hele provincie (11,8%) en de laagste werkzaamheidsgraad (68%). De krapte op de arbeidsmarkt, die elders voor problemen zorgt, is hier dus veel minder voelbaar. 

Tegelijkertijd ondervinden heel wat bedrijven problemen om mensen met de juiste competenties te vinden voor hun openstaande vacatures. Hoewel er vanuit de stad reeds sterk wordt ingezet op deze problematiek, is het noodzakelijk om blijvend in te zetten op deze uitdagingen. 

Ook vanuit Voka hebben we reeds acties ondernomen en willen we bijdragen aan oplossingen voor deze problematiek. Een van de aspecten is om, naast de reeds bestaande initiatieven, nieuwe acties te ontwikkelen om de werkzoekenden nog mobieler te maken. Werkzoekenden uit Oostende moeten nog sterker worden aangespoord om aan de slag te gaan bij bedrijven in regio Brugge of Roeselare, om  op die manier de arbeidsmarktkrapte aldaar verminderd worden. Acties in het kader van Resoc of de Zeebrugse havenbus kunnen daaraan bijdragen. 

2)    Innovatie en ondernemerschap stimuleren, onder andere door een versterkte samenwerking met het onderwijs

In 2017 pionierde Voka West-Vlaanderen met het project “duaal leren in hoger onderwijs”. Door dat project lopen dit academiejaar 35 bachelorstudenten van de hogeschool Vives een stage bij bedrijven in Noord-West-Vlaanderen. Dat toont duidelijk de wil aan van de bedrijven om nauw samen te werken met het (hoger) onderwijs. 

Dit jaar gaat Voka nog een stap verder. Voka zal een nieuw ecosysteem opstarten waarbij bedrijven en onderzoeksinstellingen (o.a. Greenbridge) intensiever gaan samenwerken. Het doel van zo’n samenwerking is de creatie van meer  innovatieve startups en spin-offs, de ondersteuning van R&D in de regio, het aantrekken van talent en stimuleren van ondernemerschap.

Innovatie kan overigens op verschillende manieren gestimuleerd worden. Waarom geen specifiek Oostends netwerk van innovatieve bedrijven oprichten die elkaar zo beter leren kennen, inspireren en stimuleren? Voka reikt hiervoor de hand naar het stadsbestuur, om samen een dergelijke cluster uit te bouwen. 

3)    Economische ontwikkelingen koppelen aan het “Complex project kustvisie”

Op 22 december 2017 heeft de Vlaamse regering haar startbeslissing genomen met betrekking tot de opstart van dit nieuwe “complex project”. Het CP Kustvisie is gericht op het ontwikkelen van een langetermijnaanpak van de Vlaamse kustbescherming, met 2100 als tijdshorizon. De centrale vraag is welk kustbeschermingsbeleid aangewezen is bij een forse zeespiegelstijging en ter voorkoming van eventuele zware overstromingen. Wellicht zal een mengeling van kustbescherming dicht bij de kust en verder op zee aangewezen zijn. Het nieuwe CP bouwt voort op eerdere beleidsprojecten als het Masterplan Kustveiligheid en het project Vlaamse Baaien.

De prioritaire functie is dus het ontwikkelen van een veilig, gezond en multifunctioneel kustsysteem, waarbij op vraag van Voka echter ook andere maatschappelijke en economische baten meegenomen zullen worden in het verdere traject. Voka heeft er namelijk voor geijverd om onder andere de baten van de blauwe economie (offshore, nearshore, aquacultuur, enz.), maritieme toegankelijkheid van de West-Vlaamse zeehavens, binnenvaart op zee, de visserij, enz. te koppelen aan deze uitgebreide vorm van kustbescherming.

4)    De lokale bedrijfsbelastingen aanpakken 

De stad Oostende kent een vrij groot aantal gemeentelijke belastingen, vaak gefocust op ondernemingen. Voorbeelden zijn de belasting op drijfkracht, op kampeerterreinen, op gebruik van openbare ruimte, enz. Er is ook een hoge belasting op tweede verblijven, terwijl de opcentiemen eveneens vrij hoog zijn. Dergelijke belastingen zijn weinig aanmoedigend voor het ondernemerschap in Oostende. Voka pleit er dan ook dat een nieuwe coalitie werk maakt van een rationalisering en daling van dergelijke lokale belastingen

5)    Mobiliteit

Op het vlak van mobiliteit heeft Oostende nog opportuniteiten. 

  • Er dient werk te worden gemaakt van een ruimer aanbod aan (rand)parkings die aangeduid worden vanaf het einde van de A10. 
  • De verlaning van de A10 zal bijdragen tot een betere ontsluiting van het bedrijventerrein Stene-Konterdam
  • Daarnaast moet de Oosteroever beter ontsloten worden, gezien de nieuwe en toekomstige ontwikkelingen op deze site, zowel op residentieel vlak als op vlak van havengerelateerde activiteiten.Hierbij aansluitend verwelkomt Voka de nieuwe perspectieven op vlak van RoRo voor de haven van Oostende, al dient voorkomen te worden dat er zich problemen met transmigranten zouden stellen. 
  • Met betrekking tot de luchthaven pleit Voka er voor om de kusttram rechtstreeks te laten aantakken op de luchthaven. Dat zou de bereikbaarheid van de luchthaven vanuit de volledige kustregio sterk verbeteren.

6)    Ondersteuning van de offshore-industrie 

Gezien het groeiend belang van de offshore-industrie, moeten de evoluties in deze sector zoveel als mogelijk ondersteund worden. Niet alleen betreft het hier een uitdagende en innovatieve sector, daarenboven versterkt en diversifieert ze het economisch weefsel van de regio, zorgt ze voor een boost aan activiteiten binnen de haven van Oostende en versterkt ze het bestaande onderzoek rond de blauwe economie in de regio.
 

Dieter Coussée - regioverantwoordelijke Noord-West-Vlaanderen - 056 26 13 81 - dieter.coussee@voka.be

 

DHL
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx